Van PAS naar SAS (Structurele Aanpak Stikstof) in Zeeland

GroenLinks Zeeland staat voor het realiseren van een robuuste Zeeuwse natuur en biodiversiteit. Ook bij de Structurele Aanpak Stikstof (SAS). En instandhouding van de Natura 2000 gebieden.

Balans tussen economie, ecologie en het welzijn van mens en dier. U leest hieronder de bijdrage, namens de fractie, van Gerwi Temmink.

Voorzitter,

Stikstof blijft de gemoederen bezighouden. Eerst de programmatische aanpak. Met als voornaamste kenmerk dat men de vereiste compensatie voor de natuur voor zich uitschoof. Totdat de Raad van State begin dit jaar de PAS verbood. 

Nu werken we aan de SAS, de Structurele Aanpak Stikstof. Want korte termijn-maatregelen zoals het verlagen van de maximumsnelheid, het opkopen van een aantal varkenshouderijen en aanpassingen in het voer blijken niet meer dan een eerste aanzet. Ook volgens de adviezen van Remkes richting dit kabinet, uitmondend in zijn eindrapport: “Niet alles kan overal.” Het is zelfs zeer de vraag of de voorgestelde SAS niet opnieuw zal worden teruggefloten. 

Voor GroenLinks was, is en blijft het hoofddoel van de aanpak helder: het realiseren van robuuste Zeeuwse natuur met bijbehorende kenmerkende biodiversiteiten. Waarbij toegewerkt dient te worden naar een goede staat van instandhouding van de Natura2000 gebieden. Niet op den duur, maar vanaf nu. 

De gebiedsgerichte aanpak moet ervoor zorgen dat ook andere doelen als ruimte om te bouwen en vermindering van de stikstofdepositie gehaald kunnen worden. Roepen dat enkel de Vlamingen dan wat aan hun uitstoot zullen moeten doen volstaat niet. Immers uit de kaartjes blijkt overduidelijk dat ook de bijdragen vanuit de Zeeuwse landbouw, industrie en het verkeer naar beneden moeten. 

Het inzetten op een evenwichtige balans tussen economie, ecologie en het welzijn van mens en dier, dat wordt de grote uitdaging! We zullen allemaal onze steen moeten bijdragen. Wil je daarvoor draagvlak creëren dan dien je hierover goed te communiceren. Het thans voorliggende voorstel is binnen een ruw kader richtinggevend hoe zo’n gebiedsgerichte aanpak succesvol zou kunnen worden uitgewerkt.  

De wensen van GroenLinks zijn aardig verwerkt in de bijgevoegde brief van PS aan GS: het heldere natuurdoel op 1 vanaf nu, goede communicatie, oog voor Zeeuwse belangen met aandacht voor toezicht en handhaving. Voorzitter tot slot hierover nog een paar vragen.

VRAGEN: Kan GS toezeggen dat zij de geuite wensen meeneemt in de verdere uitwerkingen van de SAS?

En hoe denkt GS invulling te gaan geven aan de wens om te zorgen voor voldoende toezicht en handhaving? Immers het verleden leert dat juist hierin nogal eens tekort geschoten is.

Reactie GS: ja, wij zeggen volmondig toe dat we de genoteerde wensen en bedenkingen van PS zullen meenemen in de verdere uitwerking van de Zeeuwse SAS. Dat is dus inclusief aandacht voor voldoende toezicht en handhaving, alleen weten wij nu nog niet hoe.

In tweede termijn stemde GroenLinks in met het Statenvoorstel SAS. Uiteraard zal GroenLinks de uitwerking van dit (tussen)voorstel kritisch volgen.