Veiligheid transport hoogwaardig nucleair afval in het geding

Sinds de zomer van 2016 bestaat er grote onduidelijkheid of het transport van hoogwaardig nucleair afval van Petten naar COVRA in Vlissingen nog wel veilig plaatsvindt. Belangrijkste voorwaarde is dat het materiaal verpakt wordt in speciaal voorgeschreven B-containers. Die blijken op... GroenLinks maakt zich zorgen en Gerwi Temmink stelde op 27 augustus jl. vragen. GS antwoorden o.m. dat 'navraag bij de ANVS leert dat van bestelling van nieuwe containers niets bekend is. Dit wordt ook door de COVRA bevestigd. Lees de volledige antwoorden:

Toelichting

Sinds de zomer van 2016 bestaat er grote onduidelijkheid of het transport van hoogwaardig nucleair afval van Petten naar COVRA in Vlissingen nog wel veilig plaatsvindt. Hiervoor zijn strenge internationale regels vastgesteld. De Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) verleent op basis van die regels de vergunning voor zo’n transport in Nederland.

Belangrijkste voorwaarde is dat het materiaal verpakt wordt in speciaal voorgeschreven B-containers. Die blijken op. Nu heeft de ANVS vergunning verleend om op 31 augustus a.s. toch een transport toe te staan in A-containers. Bij een ongeval met deze lichtere containers bestaat de kans dat er straling vrijkomt. Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) stelt dat het vervoer op deze manier niet veilig is en dat het daarom niet mag. De ANVS bestrijdt dat en staat het toch toe!
 
Over deze kwestie zijn al meerdere adequate vragen gesteld in de Tweede Kamer, o.a. op 21 juli jl. door D66, GroenLinks en CU, zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016Z14934... en op 23 augustus 2016 nogmaals door mw. Van Veldhoven (D66), zie:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z15444.html.Antwoorden zijn er nog steeds niet.

De Tweede Kamer is ook de eerstaangewezen volksvertegenwoordiging om vragen te stellen. De fractie van GroenLinks Zeeland is net als andere belanghebbenden zeer benieuwd naar die antwoorden hierop. De fractie maakt zich grote zorgen over de veiligheid en gezondheid in Zeeland! Gezien de urgentie en de Zeeuwse betrokkenheid heeft de fractie van GroenLinks Zeeland enkele extra vragen.

Vragen

 1. Zijn GS en/of de CdK, dhr. Polman, bekend met het voornemen dit gevaarlijke transport plaats te laten vinden, voor een groot deel door Zeeland, terwijl er niet aan alle veiligheidsvoorschriften wordt voldaan?
  Wij zijn bekend met de berichtgeving hierover.
 2. Is het bij GS en/of de CdK, dhr. Polman, bekend waarom er zo’n haast is dit transport hoe dan ook door te willen laten gaan? Immers, het COVRA is verantwoordelijk voor de containers en heeft gezegd dat er reeds nieuwe zijn besteld. Dat blijkt ook uit een artikel in de PZC, zie: http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/onenigheid-over-veiligheid-transpo.... Toch zet NRG Petten die A-containers in met toestemming ANVS.
  Navraag bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) leert dat van bestelling van nieuwe containers - in relatie tot onderhavig transport - niets bekend is. Dit wordt ook door de COVRA bevestigd.
 3. Kan en wil GS, c.q. de CdK, iets ondernemen om er voor te zorgen dat dit transport uitgesteld wordt en er uitsluitend transporten van hoogwaardig nucleair afval van NRG uit Petten naar COVRA in Vlissingen plaatsvinden die volledig voldoen aan alle geldende veiligheidsvoorschriften? Zo nee, waarom niet?
  Daar is geen aanleiding toe; de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) antwoordt op Kamervragen dat de verleende vergunning en de verpakking voldoen aan de vereisten van de Kernenergiewet (Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen) en de internationale vervoersregelgeving (ADR).
  Voor meer informatie verwijzen wij naar de antwoorden van de minister van I&M op de eerder gestelde Kamervragen rond dit onderwerp. Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016D32114...

In de media

PZC: GroenLinks stelt vragen over kerntransport
Binnenlands Bestuur: Minister: transport nucleair afval is veilig