Hieronder kunt u het betoog lezen wat ons Statenlid Gerwi Temmink daarover hield in de Statenvergadering. De fractie heeft ingestemd met dit voorstel.

Voorzitter,

Aan de orde zijn enkele aanpassingen in de Omgevingsverordening 2018. Die Omgevingsverordening zou zo helder moeten zijn dat iedereen precies weet wat waar wel of niet mag.

Daar streven we als GroenLinks al jaren naar. Hoe duurzamer hoe beter. Ruimte voor biobased producten, hergebruik en/of recyclebaar zullen we daarbij stimuleren. Zoiets zouden we al wel graag zien bij de mogelijkheid om de masthoogte van windmolens te verhogen van 20 naar 21 meter. We begrijpen echter dat wij hier niet over de uitvoering gaan.

Het toestaan van die verhoging is één van de aanpassingen op de Omgevingsverordening 2018 die thans aan de orde zijn. Uitstel zou kunnen leiden tot ongewenste effecten. GroenLinks onderschrijft al deze aanpassingen nu die van de wijzigingen in de onscherpe grenskaartjes van de kustvisie eruit is gehaald. Want die waren allesbehalve glashelder.

Op 1 van de resterende aanpassingen, de vertaling van de Veerse Meer visie, is mijn fractie - net als die van de PvdA en D66 – van mening dat hetgeen nu onder de noemer van “70% natuur en landschap” mogelijk blijft een duidelijke aanscherping vereist. Dit om te voorkomen dat er allemaal objecten langs het Veerse Meer kunnen verschijnen, die absoluut geen recht doen aan wat valt onder natuur en landschap. Vandaar dat wij mede-indiener zijn van een amendement van de PvdA. We hopen en rekenen op ruime steun hiervoor opdat discussies en protesten hierover in de toekomst achterwege kunnen blijven.

Later dit jaar volgen er meer aanpassingen aan de verordening, aansluitend op de verwachte nieuwe Omgevingswet. Desgewenst zal mijn fractie dan komen met aanpassingen die wij eveneens noodzakelijk achten. We moeten immers zuinig zijn op onze ruimte! Tot zover onze 1e termijn voorzitter.

Reactie GS en andere partijen. Als indieners van de motie kregen we veel bijval waar het gaat om het idee dat de Omgevingsverordening glashelder dient te zijn. De gedeputeerde meende dat hij met de partners van de Veerse Meer visie goede afspraken had gemaakt over de invulling van 70% natuur en landschap. Hij heeft toegezegd de voorgestelde aanscherping met hen te gaan bespreken opdat kwaliteitsteams en gemeenten helder voor ogen hebben waar PS aan denkt. Hij komt hierop terug met een voorstel in de definitieve nieuwe Omgevingsverordening eind dit jaar. Desgewenst kunnen we daar dan alsnog op amenderen.

GroenLinks heeft ingestemd met de thans voorliggende tussentijdse aanpassing net als praktisch alle partijen.