In de Statenvergadering van 22 juli 2022 sprak Maaike Walraven namens de fractie. Hieronder leest u haar betoog.

Voorzitter,

Voor ons ligt het agendapunt Tracé Zanddijk – Molendijk, een tracé met fors wat  aanpassingen in het ontwerp. Veel informatie over de aanleiding, de doelen, de verkeersveiligheid en de doorstroming  van het verkeer, maar geen woord  over vestiging van nieuwe bedrijven of de betekenis van de nieuwe infrastructuur voor Yerseke als hotspot inclusief het toenemend toerisme. 

Wat is de scope van de gemeente Reimerswaal bij bedrijfsontwikkeling en extra verkeer? Is de weg toekomstbestendig? En wordt er nog nagedacht over een transferium?

Gestart met het voorkeurstraject van 47 miljoen en nu staat de teller op 65 miljoen. En ondanks de gewenste bandbreedte lopen de kosten op! Mogelijke financiële risico’s te zijner tijd wilt u regelen via de post onvoorzien! Dat vind ik op zijn zachts gezegd wel merkwaardig. Hiermee wordt een financieel risico doorgeschoven naar de toekomst. Is dat verantwoord?

En over de samenwerking in SOK: de belangen van de samenwerkingspartners kunnen verschillen, maar de doelstelling is wel een veilige weg Zanddijk- Molendijk voor alle verkeersdeelnemers. Wat is de governance van de overheid-deelnemers bij dit project? 

Over de consultatie 

De inzet tot consultatie van de provincie, prima! We zien ook graag een actieve rol van de gemeente Reimerswaal. Het zijn immers de inwoners van de gemeente die belang hebben  bij een goed tracé. Betrek de inwoners, met name de scholieren, fietsers en ondernemers maar ook andere organisaties zoals de fietsersbond. Wij zijn ook benieuwd wat de consultatie ons (PS) oplevert. De uitkomsten spelen een rol bij de afwegingen die later moeten worden gemaakt.  

Over de fietsinfrastructuur 

De fractie van GroenLinks wil niet alleen fietsveiligheid OP HET FIETSPAD maar ook aandacht voor de kwetsbaarheid van de fietsers in het verkeer in dit tracé-ontwerp. Op een aantal plekken in het tracé is dit al goed geregeld, dank daarvoor!

Wel een vraag over een veilige oversteek op Rotonde de Wulk.

Is die oversteek voor fietsers nu optimaal geregeld ? 

Suggestie: Vraag tijdens de consultatie ook naar de beleving van de fietsers/scholieren of zij zich veilig voelen op deze rotonde met voorrang voor gemotoriseerde voertuigen en met afslaand en opkomend verkeer. Wij menen dat de veiligheid voor het fietsverkeer op de Wulk wel beter kan! Veiliger. Daarom is GroenLinks mede indiener van de motie Fietsveiligheid  van SGP en VVD.

Die zorg hebben we ook bij de Parallelweg. De snelheid is daar nu 60 km/u. Fietsers gezamenlijk met landbouwvoertuigen op een vrij smalle weg. Is dit een veilige weg voor fietser/voetgangers? De snelheid kan beter naar maximaal  40 km p/u met hier en daar een verkeersremmer, ons inziens een noodzakelijke verbetering? Misschien kunt u dit punt meenemen in de consultatie?

De keuze van de SOK om geen vrijliggend fietspad aan te leggen op de nieuwe weg,  Olzende-polderweg (de zwarte tak) komt wel als een boemerang terug.

De fietser is nu afhankelijk van een oversteek op Rotonde de Wulk, met druk verkeer. 

Klopt het dat de gemeente Reimerswaal een vrijliggend fietspad niet nodig acht op de nieuwe Olzendeweg? Kunt u dit standpunt toelichten?

Een stevig punt van kritiek op dit moment is de samenwerking met Prorail. We hebben ook nu geen zicht op medewerking van Prorail. Er ligt toch de belofte uit de Startnotitie om 50% bij te dragen aan een veilige spoorwegviaduct? Een van de reden om te kiezen voor dit tracé!  Is die belofte van tafel?  Gaan we dit viaduct nu bekostigen uit b.v. de compensatiegelden van de Marinierskazerne?

En over het risico van de stikstof. Het plangebied ligt dicht bij de Natura 2000 gebieden Oosterschelde, Yerseke- en Kapelse Moer en Westerschelde & Saeftinghe. Directe aantasting/directe effecten als gevolg van de aanleg  worden niet verwacht. Maar indirecte effecten door stikstofdepositie kunnen nog niet op voorhand worden uitgesloten en nader onderzoek - de natuurtoets -  is nodig. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van deze toets en we hopen die dan ook te krijgen dit najaar.

Tot slot wil onze fractie meer inzicht in het definitief ontwerp voor de aanpak Zanddijk op basis van het tracé Roze–Zwart. Daarom zullen  wij de motie van de VVD steunen om met het kredietvoorstel PS een keuzevariant te presenteren om voor het onderdeel zwart een aparte ruimtelijke procedure te volgen en een aparte uitvoering; en bij deze variant de voor- en nadelen, risico’s en financiële gevolgen in kaart te brengen alsmede de gevolgen voor het beoogde tijdpad.                                                                       

  • Het Statenvoorstel Zanddijk-Molendijk is  aangenomen een stap verder! De fractie stemde voor.
  • De motie Wulk SGP-VVD- GroenLinks is aangenomen. 
  • En de fractie steunde ook de Motie Zwarte Tak van de VVD  en die is  ook aangenomen!