Voorzitter,

Op verzoek van PS is het Zeeuws Deltaplan Zoet Water de afgelopen 2 jaar in de steigers gezet. Mede gezien de urgentie van zoet water in onze provincie. Vandaag besluiten we of het voorstel daarvoor akkoord is en voor de uitwerking weer kan vallen onder klimaat en energie. 

In de commissie heeft GroenLinks al gemeld dat het stuk gedegen in elkaar steekt. Met name ook omdat de dwarsverbanden naar diverse andere opgaven helder in beeld komen. Zoals de klimaatverandering met meer wateroverlast, hitte, droogte, maar ook de zoektocht naar een betere biodiversiteit, bodemstructuur, waterhuishouding, CO2 en stikstof. Natuur en landbouw moeten veel meer gaan samenwerken! 

De gebiedsgerichte aanpak is daarbij een goed uitgangsprincipe. Net als die van functie volgt water, met andere woorden “het huidige gebruik van gronden kan veranderen.” Ook zilte teelten kunnen kansen bieden. Het landbouwbelang dus niet bij voorbaat op 1 wat GroenLinks betreft!

Wel of geen aanvoer van zoet water via pijpleidingen naar Schouwen-Duiveland is vooralsnog niet rendabel. Het blijft op langere termijn wel als optie in de pijplijn zitten (Dat is nog eens bevestigd middels een aangenomen motie). Dan gaan we eveneens de toekomst van het Volkerak Zoommeer erbij betrekken. Voor GroenLinks is het geen probleem na vaststelling van dit plan de uitwerking onder te brengen bij klimaat en energie.

Wel blijft voor ons de VRAAG hoe worden wij als PS bij die verdere uitwerkingen betrokken? In september zei de gedeputeerde nog op zoek te gaan naar een vorm waarin dat kan plaatsvinden. Is die er? Of wanneer anders? 

Reactie GS: ze denken naast verantwoording in jaarrekening aan rapportages of bijvoorbeeld 2x per jaar een GS info. GroenLinks heeft ingestemd met voorstel.