De transitie naar duurzame energie moet zo snel mogelijk plaatsvinden. Wind- en zonne-energie krijgen momenteel veel aandacht. Ook andere bronnen hebben onze belangstelling: getijdenenergie, ‘blue energy’* en energie uit algen of planten. De mogelijkheden voor geothermische energie zijn veelbelovend. Interessant is ook het hergebruik van de restwarmte van de industrie, de grootste energiebron in Zeeland.

* Duurzame energie die vrijkomt door zoet en zout water op een bepaalde manier te mengen

De grote variëteit aan mogelijkheden die Zeeland biedt voor de ontwikkeling van duurzame energie, vormt een basis voor breed en diepgaand onderzoek, al of niet internationaal georiënteerd. Wat GroenLinks betreft stelt de provincie alles in het werk om (een filiaal van) een kenniscentrum voor duurzame energie gerealiseerd te krijgen, in samenwerking met belanghebbenden vanuit overheden, bedrijfsleven, onderwijs, DELTA N.V. en andere belangstellenden.

De provincie moet stimuleren dat de afspraken uit het Energieakkoord worden uitgevoerd en dat belemmeringen zoals de ‘postcoderoos’ worden weggenomen. Bij nieuwe projecten voor zonne- en windenergie op land gaat de voorkeur uit naar projecten waarin burgers of dorpsgemeenschappen kunnen participeren, of de projecten die een relatie leggen met de biobased economy.

Kernenergie is voor ons geen optie, ook niet in Borssele; sluiten wat GroenLinks betreft! En voor onderzoek en boringen naar schaliegas moet Zeeland de poorten sluiten.

Energiebedrijf DELTA is een relatief kleine speler in de markt. We denken dat het verstandig is dat DELTA fuseert. GroenLinks bepleit daarbij dat werkgelegenheid voor Zeeland zoveel mogelijk behouden blijft en dat voorzieningen in stand worden gehouden.