Herziening Omgevingsplan

Met de herziening van het omgevingsplan en wijziging van de verordening ruimte beogen GS het omgevingsbeleid te verbeteren. Belangrijkste inhoudelijke besluiten gaan over zonneparken, kustbebouwing en bedrijventerreinen. De inspraakrondes hebben geleid tot een aantal wijzigingen ten opzichte van de kadernota. Volgens GS 'gaat het vooral om concretisering van teksten en meer verantwoordelijkheid en afwegingsruimte voor gemeenten'. De hoofdkoers die door PS in de kadernota is uitgezet, zou bij alle thema's intact zijn gebleven. Lees hier het Statenvoorstel

GroenLinks plaats hier de nodige opmerkingen bij en komt met amendementen. De bijdrage van Statenlid Gerwi Temmink:

 

“Nederland van Boven” was vorig jaar een veelbekeken tv-programma met hoge waarderingen. Gratis tip voor Omroep Zeeland: “Zeeland van Boven” scoort volgens de fractie van GroenLinks misschien nog wel hoger in haar huidige hoedanigheid. Als je boven onze provincie zweeft, zie je o.a. volop bedrijvigheid in de havens en op verspreide bedrijventerreinen, fantastische landschappen, mooie natuur, prachtig erfgoed, rijke cultuurhistorische kernen en een ongerepte kust. Dat moet zo blijven, vindt GroenLinks. Dit is nou juist de kwaliteit van onze provincie.

Daarom is het goed dat vandaag de Herziening van het Omgevingsplan op de agenda staat, evenals de bijbehorende Verordening Ruimte. Noodzakelijk vanwege een aantal veranderingen – van rijkswege.

Verdere bebouwing van de kust vindt GroenLinks uit den boze. Laat de kust met rust! Vorige week heb ik dit nog letterlijk zo gesteld op een informatieavond over dit thema in Schouwen-Duiveland: daar is nog 17km ongerepte, aaneengesloten kust. Daar komen mensen van heinde en ver op af - vraag het de Belgen waarvoor ze komen. De pure natuur zorgt voor die aantrekkingskracht. Maar zelfs op Schouwen-Duiveland komen al projectontwikkelaars in beeld die de kust aantasten. Brouwerseiland, slaaphuisjes. GroenLinks moet er niets van hebben. Getuige de vele reacties uit de omgeving en uit het land, zijn wij niet de enige. Ik heb goed geluisterd naar gedeputeerde mw. Schönknecht. Zij stelde dat er in Zeeland gedurende de periode van dit Omgevingsplan niets verandert aan de regelgeving en de uitvoering. Daar zullen we haar aan houden. Alleen: een meerderheid van PS maakt een uitzondering voor de 'hotspots'. Mede op aandringen van GroenLinks blijft gelukkig de toezegging overeind dat die hotspots in elk geval nauwkeuriger begrensd zullen worden.

Goed dat er nu gewerkt wordt aan een overkoepelende Zeeuwse kustvisie. Goed ook dat allerlei partijen van tevoren hun inbreng mogen hebben. Wel moet duidelijk zijn dat het uiteindelijk PS zijn die besluiten wat straks wel en niet kan!

Een van de vragen die opgelost moet worden is: wat hoort nu eigenlijk bij die kust? Voor GroenLinks betrek je daarbij meer dan alleen het kustfundament. Ook de duinen en het land erachter. Een andere vraag is of ook de kusten langs de Deltawateren in de kustvisie moeten worden opgenomen. Natuurlijk! Eigenlijk is dit ook geen vraag meer in de ogen van GroenLinks. Want GS, coalitiepartijen en iedereen die zich kon vinden in de slogan: “Zeeland, land in zee” kan er niet omheen dat ook de kusten langs de binnenwateren mee moeten tellen. Je doet grote delen van Zeeland te kort als je ze niet opneemt in die kustvisie. Want de dreiging tot volbouwen is er, juist daar!

Vraag: onderschrijven GS dat je ook de binnenwateren bij de kustvisie moet betrekken wanneer je jouw provincie afficheert als “Zeeland, land in zee”?

Over andere onderdelen die je tegenkomt op zo’n vogelvlucht boven Zeeland, kan ik kort zijn. GroenLinks heeft al eerder gezegd geen geen voorstander te zijn van nog meer her en der opduikende bedrijventerreinen. Bundelen is een goede zaak. En voor de grotere terreinen langs de Oosterschelde bij Bruinisse en Yerseke hebben we straks nog een goede suggestie om die bedrijventerreinen vol te krijgen. Volop bedrijvigheid in de havens, gericht op vergroening van de economie, stimuleert GroenLinks graag. Daarover straks meer.

Over verpaupering is GroenLinks ook altijd duidelijk. Zowel in de kernen als op het platteland. Tegengaan, waar nodig met slopen. Onze natuur is een trekpleister bij uitstek. Die moeten we koesteren, beschermen, nog meer laten beleven en uitbreiden op grond van eerdere afspraken. Onderdelen die allemaal terugkomen in de natuurvisie later dit jaar, wat ons betreft. Idem over de cultuur, die komt later vandaag nog aan bod.

Raakvlakken uit deze nota met het milieu zijn zaken waar GroenLinks ook altijd uitgesproken helder in is. Zowel voor de kwaliteit van het water als de lucht, in het belang van mens en dier. Niet voor niets vraagt GroenLinks regelmatig aandacht voor het ontgassen.

Vraag: Kan de gedeputeerde vertellen wat de stand van zaken is m.b.t. het gezamenlijke onderzoek met provincies als Noord-Holland, Gelderland en Utrecht waarbij Zeeland zich gelukkig toch heeft aangesloten? GroenLinks is in de veronderstelling dat in elk geval Utrecht overgaat tot maatregelen. Ik ben benieuwd.

De voorgestelde veranderingen in de normeringen voor de waterkeringen rond de binnendijken onderschrijven wij van harte, mede met het oog op de veiligheid.

Resteert voor GroenLinks de intensieve veehouderij. Daar zijn wij geen voorstander van. Met name uitbreiding zien wij niet zitten. Zeker niet als die feitelijk tegen de bedoeling van het huidige Omgevingsplan en de wetgeving ingaat. Ik doel hier op de Wet verbod pelsdieren, die onverkort met ingang van 15 januari 2013 van kracht is.Vanaf 2024 geen pelsdierfokkerijen meer. Dan is het toch gek dat in 2016 nog wel een uitbreiding toegestaan dient te worden wanneer een bedrijf uit deze sector hier om vraag op grond van de bestaande Natuurbeschermingswet? GroenLinks heeft daarom de beantwoording van eerder vragen hierover door GS nog eens goed bestudeerd en meent een oplossing te hebben gevonden door in de verordening de bepaling over de bedrijfsvloeroppervlakte aan te scherpen. Niet alleen voor dieren in gebouwen hieraan beperkingen opleggen, maar ook voor niet-gebouwen, zijnde behuizingen. Hiervoor dienen wij een amendement in.

Een ander amendement dat wij indienen – samen met de PvdA – gaat over de aangewezen clustergebieden voor aquacultuur. We hebben hier in de commissie al uitgebreid over gesproken, ook met de gedeputeerde. Op grond van het huidige Omgevingsplan is er verschil van interpretatie mogelijk over wat nou op een bedrijventerrein thuishoort en wat past in een clustergebied als het gaat om industriële aquacultuur. Volgens de gedeputeerde valt dat wel mee: maximaal 6 van deze bedrijven in heel Zeeland buiten de bedrijventerreinen. Maar die zijn al mogelijk rond Colijnsplaat alleen, is gebleken. De plannen van Noord-Beveland zijn inmiddels goedgekeurd en die laten we daarom ongemoeid, dat is behoorlijk bestuur. Maar omdat er vanuit de gemeenten Schouwen-Duiveland en Reimerswaal nog geen plannen zijn ingediend, willen GroenLinks en PvdA de mogelijkheden rond Bruinisse en Yerseke beperken tot de bedrijventerreinen.Vandaar ons tweede amendement.

Vraag: wij zijn benieuwd wat andere partijen en GS van deze amendementen vinden?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactie gedeputeerde De Reu op de vraag over ontgassen: De afspraak is gezamenlijk op te trekken met andere provincies. Het rapport van CE Delft met (alweer een) brief gaat naar het ministerie van IenM met het verzoek de brief te beantwoorden. Op het ministerie worden pogingen ondernomen om internationaal aan te takken.Er wordt nogmaals aangedrongen op een verbod. Nationaal handhaven is ingewikkeld. Er wordt dus gestart met de voorbereidingen.

Stemming over het Statenvoorstel: AANGENOMEN (vóór stemden ZL, 50PLUS, D66, CDA, GL, PvdA, PVV, SGP, CU, VVD)