nertsenfokkerij - foto Animal Rights

nertsenfokkerijen - antwoorden op onze vragen

Deze week ontvingen we de antwoorden van de Gedeputeerde Staten op onze vragen over de situatie van de nertsenfokkerijen in Zeeland. 

Toelichting

In haar beantwoording op vragen van het Kamerlid Futselaar geeft het Ministerie van Economische aan dat bij controles bij pelsdierhouderijen er sprake is van een flinke hoeveelheid overtredingen. Die conclusie werd vorige week bevestigd toen Animal Rights via haar website de resultaten bekend maakte van een landelijk onderzoek bij nertsenfokkerijen. Bij 20 van de 64 onderzochte bedrijven bleek sprake van een of meerdere illegale praktijken zoals het toch uitbreiden van het aantal dieren ondanks het feit dat dit niet meer mag sinds de Wet verbod pelsdierhouderij (weer) van kracht is. Tienduizenden van deze illegaal gefokte dieren worden vergast. Animal Rights en Bont voor Dieren hebben regelmatig aangedrongen bij de gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden op controle en handhaving. Ook de fractie van GroenLinks Zeeland heeft al eerder vragen gesteld over dit onderwerp waarin GS ook aangegeven heeft dat uitbreidingen niet meer toegestaan zijn in Zeeland sinds PS de verordening heeft aangescherpt in maart 2016. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen wat de fractie van GroenLinks onlangs van de RUD vernam: er heerst veel onduidelijkheid over wie nou waarvoor aangesproken kan worden en de rijksinspectie/NVWA zijn niet bereikbaar of verstoppen zich achter o.a. het argument dat ook de RUD aanvoert: er is onvoldoende capaciteit beschikbaar. Dit alles werd ons vorige week vanuit de RUD nogmaals bevestigd. Met als gevolg dat het aantal overtredingen groeit. En zich herhaalt. In elk geval in Nederland.

Dit roept de volgende vragen op bij de fractie van GroenLinks:

 

1.  Bent u bekend met (de uitkomsten van) dit landelijke onderzoek?

Nee, er is wel telefonisch navraag gedaan bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

2.  Weet u of bent u bereid te achterhalen of bij dit onderzoek ook Zeeuwse nertsenfokkerijen onderzocht zijn? En zo ja, of zij zich aan de regels houden of niet?

Nee, de NWA voert inspecties uit in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij. De gemeentebesturen zijn bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunningen voor de Zeeuwse pesldierfokkerijen. Zij laten in hun opdracht door de RUD Zeeland ook inspecties uitvoeren bij deze bedrijven. Het onder 1 genoemde telefonische contact met de NVWA leverde op dat van de 64 geïnspecteerde locaties er in 20 gevallen een proces-verbaal van bevindingen is opgemaakt. Dat houdt echter geen constatering van overtredingen in. Bij die 20 gevallen moest nog nader onderzoek worden uitgevoerd. En nadat de NVWA dit had gedaan, bleek uitendelijk dat er in 1 of 2 gevallen (van de 64) sprake was van een overtreding. Op basis van deze verkregen informatie is er voor de provincie geen aanleiding om vanuit haar algemene bestuursverantwoordelijkheid in onze provincie thans verder actie te ondernemen. 

 

3. Duidelijk is geworden dat uitbreiding van het aantal nertsen gewoon doorgaat. Ook blijkt dat de (her)invoering van de Wet verbod pelsdieren leidt tot het tegenovergestelde van hetgeen zij beoogt - nl. vanaf 2024 geen enkele pelsdierhouderij meer – en dat dit voornamelijk te wijten valt aan nauwelijks of geen handhaving. De fractie van GroenLinks vraagt zich af of de gedeputeerde als algemeen bestuurder van de RUD bereid is deze problematiek ook op (landelijk) bestuurlijk niveau aan de orde te stellen? Eerst op Zeeuws niveau en daarna landelijk? De werkvloer van zowel de RUD als de NVWA (b)lijken vast te lopen, zo wordt nu van meerdere kanten wel duidelijk.

Nee, zie hiervoor de beantwoording van vraag 2. 

4. Is deze taak van de RUD ook vastgelegd in het PxQ takenpakket? Zo nee, bent u bereid deze dan op te (laten) nemen? Kunt u aangeven of u nu concreet iets gaat doen met onze telkens terugkerende vragen: hoe staat het met de situatie in Zeeland m.b.t. eventuele overtredingen op de Wet verbod pelsdierhouderij en de handhaving daarop? Op welke termijn zal dit aangepakt worden? Wat GroenLinks betreft z.s.m. en in overleg met zowel de landelijke als de lokale overheden.

Nee, zie hiervoor de beantwoording van vraag 2.