nertsenfokkerij - foto Animal Rights

Uitbreiding nertsenfokkerij Stavenisse?

Ondanks de Wet verbod pelsdierhouderij menen B en W van Tholen en GS van Zeeland een nertsenfokkerij in Stavenisse een uitbreiding van zijn bedrijf te moeten toestaan. Het aantal dieren wordt vergroot van 10.000 naar 15.000, op nota bene dezelfde bedrijfsoppervlakte. GroenLinks stelde op 1 september 2016 vragen. GS zien geen wettelijke mogelijkheid de vergunning te vernietigen, de uitbreiding gaat door. Is dit in de geest van de Wet verbod pelsdierhouderij?

Toelichting

De Wet verbod pelsdierhouderij stelt dat er in 2024 geen pelsdieren meer mogen worden gefokt en gedood. “Voor bestaande bedrijven betekent dit een verbod op het houden van meer dieren dan in de reeds bestaande vergunde situatie. In die zin ontbreekt ontwikkelingsruimte”, staat er in deze wet en ook GS verwoorden dit in antwoord op eerder door onze fractie gestelde schriftelijke vragen. Zie: https://zeeland.groenlinks.nl/nieuws/antwoorden-op-vragen-uitbreiding-ne...

Omdat de huidige Natuurbeschermingswet uitbreiding mogelijk maakt, hebben PS op 11 maart 2016 bij de herziening van het Omgevingsplan 2012-2018 de definitie van de bedrijfsvloeroppervlakte flink aangescherpt: het gaat niet meer alleen om gebouwen, maar ook om hokken, rennen, benches etc. Deze aanscherping is aangenomen. Juist vanwege die tegenstrijdigheid in de wetgeving rondom uitbreiding van nertsenfokkerijen. En ook GS delen de opvatting: “geen uitbreiding in Zeeland meer en uiterlijk 2024 helemaal geen nertsenfokkerijen meer” gezien de reactie van de gedeputeerde, die het voorstel van harte ondersteunde. Zie de notulen van PS 11 maart jl., vastgesteld in PS 15 april 2016 (o.a. blz. 12 en 26).

In de Tweede Kamer zijn er meerdere malen vragen gesteld over deze materie, o.a. door PvdA en SP op 10 feb. jl. Uit de beantwoording op 17 maart 2016 blijkt dat uitbreiding op grond van de huidige Natuurbeschermingswet kan worden toegestaan, maar dat de Wet verbod pelsdierhouderij onverkort van kracht blijft! Gemeenten dienen hun pelsdierhouders hierover vooraf goed te informeren. Zie:
https://www.tweedekamer.nl/zoeken?qry=nertsenfokkerij&fld_prl_kamerstuk=...
Ondanks al deze belemmeringen menen B en W van Tholen en GS van Zeeland op 19 augustus 2016 een nertsenfokkerij in Stavenisse wel een uitbreiding van zijn bedrijf te moeten toestaan. Omdat hij alleen maar het aantal dieren vergroot. Van 10.000 naar 15.000 dieren op dezelfde bedrijfsoppervlakte. Zie: http://www.pzc.nl/regio/tholen/nertsenfokker-uit-stavenisse-mag-zijn-bed.... Dit roept bij de fractie van GroenLinks vragen op. 

Vragen

 1. Zijn GS nagegaan of de gemeente Tholen de eigenaar tijdig van de nieuwe wetgeving op de hoogte heeft gebracht, met name van de strekking dat het niet de bedoeling is nog uit te breiden, nu na 2024 definitief geen pelsdieren meer mogen worden gehouden. De jaren tot 2024 zijn bedoeld om af te bouwen, om te schakelen. Zo ja, wat waren uw bevindingen? Zo nee, waarom niet?
  Ja. In de ontwerp-omgevingsvergunning is expliciet aangegeven dat de Wet verbod pelsdierhouderij de ontwikkeling belemmert.
 2. In de verordening staan nadrukkelijk twee voorwaarden waaraan een ondernemer moet voldoen om zijn intensieve veehouderij, in dit geval de nertsenfokkerij, toch te mogen uitbreiden: a) bedrijfsnoodzaak (anders failliet, hierover kan de fractie van GroenLinks verder niets zeggen) en b) er moet sprake zijn van een flinke verduurzaming. Een uitbreiding van 10.000 naar 15. 000 dieren op dezelfde oppervlakte voldoet in de ogen van de fractie van GroenLinks niet aan de tweede voorwaarde. Want in plaats van een flinke verduurzaming is hier sprake van een achteruitgang in de verduurzaming, zeker met het oog op het dierenwelzijn. Waarom bent u toch akkoord gegaan met een uitbreiding van 10.000 naar 15.000 dieren op dezelfde oppervlakte?
  Namens het gemeentebestuur van Tholen is een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage gelegd voor het uitbreiden van het aantal dieren van 10.000 naar 15.000 zonder een vergroting van de bedrijfsvloeroppervlakte. Het verlenen van een omgevingsvergunning is een gemeentelijke bevoegdheid. Het ruimtelijke beleid van de provincie zoals vastgelegd in de VRPZ (Verordening Ruimte Provincie Zeeland) is gericht op ruimtelijke uitbreiding van bedrijven en gekoppeld aan de vergroting van het bedrijfsvloeroppervlak. De gemeente heeft geoordeeld dat het bedrijfsvloeroppervlak niet toeneemt. Deze zienswijze onderschrijven wij. Inmiddels is door middel van een herziening van de VRPZ de definitie van bedrijfsvloeroppervlakte aangepast.
 3. De fractie van GroenLinks is het niet eens met de uitleg dat er geen uitbreiding van oppervlakte plaatsvindt. In onze ogen zorgt de aanscherping door PS in de verordening bij de herziening van het Omgevingsplan ervoor dat de bedrijfsoppervlakte juist wel toeneemt als er meer hokken of benches bijkomen, ongeacht of deze naast of op elkaar worden geplaatst. Hoe kunt u dan als argument blijven hanteren dat de oppervlakte niet uitbreidt?
  Zoals onder 2 aangegeven gaat het bij het verlenen van de omgevingsvergunning om een gemeentelijke bevoegdheid. Uitgangspunt bij het verlenen van vergunningen is de toepassing van de regels zoals deze gelden op het moment van het aanvragen van de vergunning. De aanvraag is op 22 maart 2016 bij de gemeente Tholen ingediend. De herziening van het Omgevingsplan van 11 maart 2016 is na publicatie in de Staatscourant op 15 april 2016 in werking getreden. Omdat de aanvraag is ingediend voor 15 april 2016 gelden de regels van het oude omgevingsplan. De nieuwe regels zullen werken voor aanvragen na 15 april 2016.
 4. Het aantal pelsdieren mag niet worden uitgebreid staat duidelijk in de Wet verbod peldierhouderij. En die blijft van kracht. Toch staat u een uitbreiding toe van 10.000 naar 15.000. Waarom stemt u hiermee in?
  Zie de beantwoording onder 2 en 3 voor wat betreft de omgevingsvergunning. Daarnaast hebben wij op 20 juni 2016 een vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. In onze antwoorden op uw vragen van 3 december 2015 (bijgevoegd) over dit bedrijf zijn wij hierop reeds ingegaan. Wij verwijzen daarnaar.
 5. Is het college van GS bereid de vergunning te vernietigen?
  Nee. Wij hebben deze wettelijke mogelijkheid niet. Er is geen strijd met het recht geconstateerd. Er is dan ook geen aanleiding om de omgevingsvergunning in het kader van interbestuurlijk toezicht voor vernietiging voor te dragen aan de Kroon.
  Handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij ligt bij de Rijksinspectie (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Wanneer deze wet wordt overtreden kunnen belanghebbenden bij deze dienst een verzoek tot handhaving indienen.

In de media

PZC: GroenLinks wil vergunning nertsenfokker alsnog vernietigen