Vragen over bollenteelt in natuurgebieden

Alterra heeft met het rapport ‘Ecologische gevolgen van bollenteelt op de Veluwe’[i] aangetoond dat vanwege het hoge gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen de teelt van bollen, waaronder lelies, significante schadelijke gevolgen kan hebben voor (natte delen van) Natura 2000-gebieden. Gedeputeerde Staten geven daar toe dat bollenteelt in bepaalde natuurgebieden niet zo maar kan. Dat houdt in dat deze bedrijvigheid zo snel mogelijk uit natuurgebieden moet verdwijnen. Inmiddels zijn er Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris[ii]. Leen Harpe stelt vragen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen

  1. Kunt u aangeven of er in Zeeland sprake is van bollenteelt en andere gifintensieve teelten in en nabij natuurgebieden, zoals bedoeld in het Alterra-rapport?
  2. Zo ja, bent u bereid het beleid van het college van Gedeputeerde Staten in Gelderland te volgen?
  3. Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 14 november jl. gaf u aan het vigerende Omgevingsplan aan te passen. Bent u, mede naar aanleiding van eerder door ons gestelde vragen, bereid het beleid in deze aan te passen voor bestaande en mogelijk toekomstige ontwikkelingen?
  4. De voor bestrijdingsmiddelen meest kwetsbare natuur (op de Veluwe) is het watermilieu. Het rapport spreekt van een verhoogd risico van uitspoeling naar het grondwater. Is deze situatie in Zeeland onderzocht?
[i] http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2014/NOTITIE/SIS_14097B1.PDF
[ii] https://www.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-over-de-effecten-va...

Zie ook onze eerdere vragen en motie over dit onderwerp:

09-09-2014 Gebruik gewasbeschermingsmiddel Imidacloprid
12-03-2014 Lelieteelt en gezondheidsrisico's
31-01-2014 Meerderheid Staten voor landbouwgif
22-01-2014 Landbouwgif en lelieteelt